De site enaos.fr is toegankelijk op het volgende adres: www.enaos.fr (hierna "de site"). Toegang tot en gebruik van de Site zijn onderworpen aan de onderstaande "Juridische kennisgevingen" en aan toepasselijke wetten en / of voorschriften.

De verbinding, het gebruik en de toegang tot deze Site impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle bepalingen van deze juridische informatie.

JURIDISCHE INFORMATIE
De site enaos.fr is uitgegeven door :

SAS Onvest IT
met maatschappelijke zetel op het volgende adres: 1 rue des Vanniers, 08140 Douzy, France,
en geregistreerd onder het volgende nummer: RCS Sedan B158129.
Telefoon : +33 (0)7 44 09 51 96
Email adres : support@enaos.net
hierna "de Uitgever"

De Directeur van de publicatie is :

Derek d'Ursel
Email adres : support@enaos.net
hierna "De directeur publicatie"

De site enaos.fr wordt gehost door :

Computerland Liège
statutair gevestigd op het volgende adres : Avenue de l'Informatique 9, 4432 Alleur, Belgique
Telefoon : +32 (0)4 239 89 39
Email adres : info@computerland.be
hierna " de Host"

Alle personen die de site navigeren, lezen, bekijken en gebruiken, worden als gebruikers beschouwd enaos.fr.
hierna "de Gebruikers"

TOEGANKELIJKHEID
De site is toegankelijk voor gebruikers 24 / 24u en 7 / 7d, behalve tijdens onderbrekingen, geprogrammeerd of niet, voor onderhoudsbeurten, of in geval van overmacht.

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, de uitgever verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de toegang te herstellen. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de site.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT
Deze hele site valt onder de Europese wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

Deze site is de eigendom van enaos.fr. Het is een gebruiker verboden de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren, tenzij met uitdrukkelijke en specifieke toestemming van enaos.fr en behalve voor persoonlijk en privégebruik in overeenstemming met de Europese bepalingen inzake intellectuele eigendom.. Deze reproducties moeten duidelijk en leesbaar de bron en auteur van de site vermelden. In ieder geval kunnen deze reproducties de auteurs niet schaden. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten.

De foto's, video's, teksten, logo's, pictogrammen en alle intellectuele werken op deze site zijn het eigendom van enaos.fr of derden die gemachtigd zijn om deze te gebruiken.

PRIVACY POLICY
Ons privacybeleid en het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op deze site is beschikbaar op pagina « Privacy policy ».

COOKIES BEHEERBELEID
Ons beleid met betrekking tot het beheer van cookies op deze site is beschikbaar op de pagina « Cookies beheerbeleid ».

BEPERKINGEN OP COLD CALLING
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 17 maart 2014 (nr. 2014-344) inzake consumptie en het decreet van 19 mei 2015 (nr. 2015-556) inzake het register van verzet tegen telefonische commerciële prospectie, verbindt de Uitgever zich ertoe de personen die zijn ingeschreven op de BLOCTEL-lijst voor telefonische prospectie niet telefonisch te benaderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden die voor zijn rekening handelen, tenzij dergelijke acties deel uitmaken van de uitvoering van een reeds vastgesteld contract.

Een lopend contract omvat elke overeenkomst, ongeacht of deze van bepaalde of onbepaalde duur is, die niet is beëindigd. Dit omvat contracten voor diensten die op regelmatige basis of over een langere periode worden geleverd, diensten op basis van contracten voor onbepaalde tijd die alleen door opzegging kunnen worden beëindigd, en contracten voor bepaalde tijd die nog steeds actief zijn.

In het geval dat de Uitgever telefonische campagnes organiseert, verbindt het bedrijf zich ertoe vooraf het BLOCTEL-systeem te raadplegen om na te gaan of de lijsten die gebruikt worden voor commerciële doeleinden geen nummers bevatten die geregistreerd zijn op de bezwaarlijst voor telefonische campagnes.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
In geval van een geschil over de toepassing of de interpretatie van deze overeenkomst komen de partijen overeen een minnelijke schikking na te streven.

Overeenkomstig het consumentenwetboek kan de consument een vordering instellen hetzij bij een van de krachtens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering territoriaal bevoegde rechtbanken, hetzij bij de rechtbank van de plaats waar hij verbleef op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst of het plaatsvinden van de schadeberokkening.

Alle klachten moeten per e-mail naar het hierboven vermelde adres worden gezonden, waarop het bedrijf zal antwoorden.

Wanneer bovenvermelde verhaalsmogelijkheden zijn uitgeput, d.w.z. indien het antwoord op de klacht van de klant hem niet bevredigt of indien hij 1 maand na de indiening van zijn klacht nog geen antwoord heeft ontvangen, kan de consument zich kosteloos wenden tot de Bemiddelaar in Uitvaartzaken via e-mail op het volgende adres: contact@consumentenombudsdienst.be

Eenieder heeft recht op toegang tot, rectificatie, overdracht, verwijdering of beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens en het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken.

Ten slotte heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om richtlijnen te geven over het lot van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per e-mail of per post aan de uitgever.

U kunt zich ook gratis laten opnemen in een verzetlijst tegen telefonisch verzoek (www.bloctel.gouv.fr) om niet meer telefonisch te worden benaderd.

CONTACT
Voor elk bericht over illegale inhoud of activiteiten, kan de Gebruiker contact opnemen met de Uitgever per e-mail of aangetekende brief met een ontvangstbewijs, gericht aan de Uitgever wiens coördinaten zijn gespecificeerd in Artikel « Juridische informatie » van deze juridische informatie.

De site enaos.fr wens je een uitstekende navigatie!